Tradiční řemeslo ukázané v ručně šitých rukavicích.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Prodávající

 • Internetový obchod na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mojerukavice.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován Ludmilou Osičkovou, místem podnikání Vožická 365, 257 08 Načeradec, IČO: 470 58 307, emailová adresa info@mojerukavice.cz, telefon +420 603 503 022, bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 310992316/0300. (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“).  Internetový obchod je provozován prodávajícím prostřednictvím rozhraní webové stránky.

 

Kupující

 • Kupující je výlučně fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“).

 

Obchodní podmínky

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu podnikání.
 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.
 • Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, ZPŮSOB DOPRAVY A PLATBY

Nabídka zboží

 • Zboží nabízené na webovém rozhraní internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
 • Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetového obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené na webovém rozhraní internetového obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u které nedošlo k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma dle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

 

Objednávka

 • Objednávku kupující vytvoří vyplněním formuláře na webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o (a) objednávaném zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu), (b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, (c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a (d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které kupující do objednávky vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  5.3 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

Uzavření kupní smlouvy

 • Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že kupující kupní smlouvu poruší.
 • Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Způsob dopravy

 • Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
 • O odeslání zboží informuje provozovatel kupujícího elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.
 • V případě zasílání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

 

Způsob platby
 • Provozovatel nabízí kupujícímu na výběr z těchto způsobů platby ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy: (a) bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 279715985/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. po dokončení objednávky nebo (b) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal anebo (c) v hotovosti při předání.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu zboží před vyřízením objednávky na bankovní účet prodávajícího, a to nejpozději do tří dnů od akceptace objednávky. Kupující platbu provede pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Při volbě platby přes platební systém PayPal bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k přihlášení do svého PayPal účtu. Po ověření platnosti a dostatečného zůstatku na PayPal účtu bude kupní cena odečtena z PayPal účtu kupujícího.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 • Prodávající vystaví daňový doklad – fakturu po uhrazení ceny zboží v elektronické podobě a zašle jej kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

 • Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
 • V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

Dárkové poukazy a slevové kódy

 • Není-li provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně a nelze je vzájemně kombinovat.
 • Slevové kódy navíc není možné uplatňovat na zboží, které je již ve slevě.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží zakoupeného na základě slevového kódu nebo dárkového poukazu, má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky.
  Prodávající však může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.
 • Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 • Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 • V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s ustanoveními obchodních podmínek upravujících užití dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

 

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta

 • Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nebude-li v každém individuálním případě sjednáno jinak. V případě platby bankovním převodem po dokončení objednávky a přes službu PayPal provozovatel odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.

 

Přeprava, doručení a převzetí zboží

 • Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s obchodními podmínkami.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

 • Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce (a) zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího, zejména druh (typ), velikost, materiál (druh kůže, popř. podšívky) a barva rukavic určené v rámci objednávkového formuláře nebo zboží přizpůsobeného jeho osobním potřebám, zejména zboží personalizované ražbou kůže, ražbou monogramu, textem (b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po podání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, (c) zboží v zapečetěném obalu, které z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a (d) zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném oblaku, pokud jej kupující porušil.
 • Pokud se nejedná o případ uvedený v předchozím odstavci obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo poslední kus zboží, objednává-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, anebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí. Zboží musí být kompletní, nepoškozené, v nepoškozeném původním obalu a bez známek používání.
 • Pokud kupující v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší.
 • Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky, a to stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
  13.7 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží nebo než mu kupující prokáže, že zboží provozovateli odeslal, podle toho, co nastane dříve.
 • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.
 • V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy ať už v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má provozovatel vůči kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku kupujícího vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

 

Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

 • Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
 • Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za jednání ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu, pokud již tato byla uhrazena.

 

 5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • je zboží dodáno s příslušenství, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 •  Výše uvedené ustanovení obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 • Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 • Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny či elektronickou poštou na adrese info@mojerukavice.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 • Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.
 • Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.
 • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud (a) se vada projeví opakovaně, (b) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, (c) prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím odstavcem obchodních podmínek, (d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 • Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu předchozího odstavce; má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší době. Po marném uplynutí lhůty dle předchozí věty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 • V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679. Registrační číslo provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00064296.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.
 • V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
 • Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy info@mojerukavice.cz