Tradiční řemeslo ukázané v ručně šitých rukavicích.

Obchodní podmínky workshop

 

Obchodní podmínky WORKSHOP

Provozovatel se zavazuje zajistit „workshop“ či „kurz“ dle aktuální nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a na základě provedené úhrady umožnit zákazníkovi účast na workshopu či kurzu. Bližší informace k nabízeným službám jsou uvedeny na internetových stránkách www.mojerukavice.cz

2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast („kurzovné“) podle aktuálního ceníku.

 3. Není-li sjednáno jinak, zajišťuje provozovatel výhradně workshopy a kurzy uvedené v nabídce provozovatele na internetových stránkách www.mojerukavice.cz  Tyto se konají pod vedením lektora.

4. Není-li uvedeno jinak, workshopy a kurzy se konají v provozovně provozovatele na adrese Vožická 365, Načeradec 25708 okr.Benešov, dále jen („provozovna). 5. Počet účastníků činí zpravidla maximálně 2 osoby v den konání workshopu. Pokud není uvdeno jinak ve zvláštních případech pro skupinu lidí.

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

 1. Objednávku lze učinit výhradně elektronicky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách www.mojerukavice.cz , případně po dohodě s provozovatelem osobně v provozovně.

2. Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách provozovatele je zaevidování objednávky provozovatelem zákazníkovi potvrzeno na uvedený e- mail automatickým systémem provozovatele, nebo odpovědí, z emailu provozovatele. Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě s údaji k provedení platby kurzovného, přičemž po zaslání tohoto potvrzení se objednávka zákazníka považuje za závaznou.

3. Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem (dále „smlouva) nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, v okamžiku inkasa peněz na účet provozovatele nebo v okamžiku inkasa peněz provozovatelem v hotovosti, a to za podmínek upravených Smluvními podmínkami pro pořádání workshopů a kurzů není-li sjednáno jinak. Závaznou objednávkou zákazník potvrzuje, že souhlasí se Smluvními podmínkami pro pořádání workshopů a kurzů.

4. Zákazník současně bere na vědomí, že učiněním závazné objednávky dle odst. 1 a 2 tohoto článku vznikají provozovateli náklady spojené s přípravou účasti zákazníka v požadovaném workshopu či kurzu, přičemž pokud po provedení objednávky zákazník neprovede inkaso peněz dle odst. 3 tohoto článku a současně provozovateli písemně nesdělí, že odstupuje od závazné objednávky, bere na vědomí, že provozovatel je po zákazníkovi oprávněn požadovat náhradu nákladů, které mu s přijatou závaznou objednávkou a přípravou jeho účasti vznikly. Výše náhrady nákladů činí 10% z ceny workshopu či kurzu.

 

Dárkový poukaz

1. V případě objednání dárkového poukazu pro třetí osobu, zákazník („původní zákazník) obdrží dárkový poukaz poštou na adresu uvedenou v objednávce nebo v provozovně (dle požadavku zákazníka), a to na základě úhrady částky odpovídající hodnotě vystaveného dárkového poukazu ve prospěch provozovatele připsáním na účet provozovatele nebo převzetím v hotovosti.

2. Pro vznik smlouvy v případě objednání workshopu či kurzu prostřednictvím dárkového poukazu platí přiměřeně ustanovení části III. Smluvních podmínek.

3. Doručením dárkového poukazu původnímu zákazníkovi je splněna povinnost provozovatele plynoucí vůči původnímu zákazníkovi z objednávky dárkového poukazu.

4. Dárkový poukaz může být objednán jako univerzální bez určení konkrétního workshopu či kurzu nebo na konkrétní workshop či kurz.

5. Původní zákazník se zavazuje zajistit, aby byl držitel dárkového poukazu („příjemce služby“ po uplatnění dárkového poukazu též „zákazník) seznámen s povinnostmi účastníka a aby tyto povinnosti splňoval. Provozovatel se zavazuje umožnit příjemci služby účast na workshopu či kurzu za podmínek vyplývajících ze Smluvních podmínek pro pořádání workshopů či kurzů.

6. Držitel dárkového poukazu je povinen při veškeré komunikaci s provozovatelem uvádět číslo dárkového poukazu, zejména zadat číslo dárkového poukazu při rezervaci konkrétního termínu workshopu či kurzu. Zákazník i provozovatel berou na vědomí, že příjemce služby je oprávněn uplatnit práva související s držením dárkového poukazu. Příjemce služby je oprávněn uplatnit objednávku workshopu či kurzu ve smyslu části II. Předmět smlouvy

 a III. Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání workshopů či kurzů. Příjemci služby vznikne povinnost uhradit kurzovné pouze v částce, o kterou cena objednaného workshopu či kurzu přesahuje hodnotu dárkového poukazu. Objednáním workshopu či kurzu, účastí na workshopu či kurzu, zrušením účasti na workshopu či kurzu nebo přehlášením termínu konání workshopu či kurzu příjemcem služby ve smyslu Smluvních podmínek pro pořádání workshopů a kurzů, a to tím dnem, který nastane dříve, se příjemce služby stává zákazníkem. Případné povinnosti k plnění původního zákazníka vůči provozovateli zůstávají nedotčeny.

7. Objednaná služba bude poskytnuta pouze držiteli dárkového poukazu.

8. Platnost dárkového poukazu trvá do doby uvedené na poukazu. Není-li platnost na dárkovém poukazu uvedena, je délka doby platnosti dárkového poukazu 6 měsíců od data uzavření smlouvy s původním zákazníkem.

9. Uplynutím doby platnosti dárkového poukazu zanikají práva příjemce služby i původního zákazníka na účast na workshopu či kurzu a související plnění ze strany provozovatele. V souvislosti s uplynutím doby platnosti dárkového poukazu nemá zákazník ani příjemce služby zejména nárok na využití služeb, jakož i nárok na vrácení zaplacené ceny.

 

Kurzovné

1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na internetových stránkách www.mojerukavice.cz platné v době učinění objednávky zákazníkem. Cena objednávky je vždy uvedena v potvrzení objednávky provozovatelem. V případě neuhrazení takto určeného kurzovného v plné výši  dle dalších popsaných podmínek nenabývá smlouva účinnosti a provozovateli nevznikají žádné povinnosti ve vztahu k zákazníkovi.

2. Kurzovné  ve výši 50 % z ceny workshopu je splatné ve lhůtě 5 dnů od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem. Doplatek je splatný minimálně 7 dní před  konání  workshopu - kurzu.

V případě objednávky (přihlášky) zaslané firmou nebo OSVČ, je vystavena faktura (na základě vyžádání) a platí běžné fakturační podmínky se 7 denní splatností faktury.

3. Při odeslání závazné přihlášky 7 dní před začátkem kurzu nebo workshopu je nutné platbu uhradit do tří dnů od odeslání přihlášky. Platba za kurz, seminář nebo workshop musí být uhrazena nejpozději 1 den před konáním kurzu nebo workshopu. Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky, nebo vkladem na uvedený účet. Po předchozí dohodě s provozovatelem je úhradu možné provést taktéž v hotovosti v sídle provozovatele.

4. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi jeho účast na workshopu či kurzu.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zákazníci jsou povinni po dobu konání workshopu či kurzu plně dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora.

2. Zákazníci jsou povinni dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání.

3. Zákazníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků.

4. Účast zákazníků pod vlivem drog a/nebo omamných látek je přísně zakázána.

5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání workshopu či kurzu zákazníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a zákazníky, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog a/nebo omamných látek.  

 V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. O vyloučení zákazníka provede provozovatel či lektor zápis.

6. Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování workshopu či kurzu. Zákazník prohlašuje, že je, stejně jako příjemce služby, zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování workshopu či kurzu.

7. Zákazník či příjemce služby je povinen před zahájením workshopu či kurzu informovat lektora o všech případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba v průběhu konání workshopu či kurzu zohlednit.

8. Provozovatel neručí za věci zákazníka či příjemce služby přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.

9. Od smlouvy může zákazník odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v zákoně nebo ve Smluvních podmínkách pro pořádání workshopů a kurzů.

 

VII. Zrušení workshopu či kurzu a změna termínu

1. Provozovatel je oprávněn, s čímž zákazník souhlasí, kdykoliv zrušit konání workshopu či kurzu a to zejména v těchto případech:

A)  lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení workshopu či kurzu;

c) konání workshopu či kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc).

Zákazník či příjemce služby má v těchto případech nárok na výběr nového termínu konání na návrh provozovatele.

2. V případě, že zákazník či příjemce služby z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat workshop či kurz, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit provozovateli nebo tuto skutečnost sdělí provozovateli příjemce služby.

3. Zákazník či příjemce služby se může přehlásit na jiný termín konání workshopu či kurzu, přičemž za přehlášení na jiný termín ja to 21 dnů před konáním workshopu je přehlášení zdarma, po tomto termínu je  provozovatel oprávněn účtovat jednorázový poplatek ve výši 200 Kč.

4. Nedostaví-li se zákazník či příjemce služby bez omluvy a současně se nepřehlásí na jiný termín workshopu či kurzu. Provozovatel je oprávněn započíst storno poplatek na kurzovné uhrazené zákazníkem.

5. Po odhlášení již zapsaného kurzu,nebo workshopu je storno poplatek 0% z ceny kurzu v době 20 a více dnů od konání kurzu, semináře nebo workshopu. V době od 20 dnů do 14 dnů před zahájením kurzu, nebo workshopu je storno poplatek 50% z ceny kurzu, 13 dnů až 8 dnů je storno poplatek 75% z ceny kurzu. Méně než 7 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 100% z ceny kurzu.

2.) Ve výjimečně písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody) může být zájemci nabídnuto absolvování náhradního kurzu nebo jeho části v pozdějším termínu.

Konkrétní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.

 

 Závěrečná ustanovení

1. Učiněním závazné objednávky zákazník či příjemce služby uděluje v souladu se s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen GDPR), o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Při práci s osobními údaji se řídím  těmito zásadami: Zásada zákonnosti – zpracování osobních údajů na základě právního předpisu ( zejména školského zákona č. 561/2004 Sb. a zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků

    

 dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu.

Zásada korektnosti – správné a společenské použití osobních údajů.

Zásada transparentnosti – všechny informace o ochraně osobních údajů určené subjektu údajů (student, lektor, zaměstnanec, účastníků workshopů) byly stručně, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

Zásada účelového omezení – shromažďování osobních údajů jen za jasně stanoveným účelem. Zásada minimalizace údajů – nikdy se nezpracovává více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutná.

Zásada přesnosti – zpracované osobní údaje musí být přesně – tj. takové, jaké subjekt sdělil. Zásada omezení uložení – Osobní údaje jsou uloženy jen po dobu danou zákonem.

Zásada integrity a důvěrnosti – náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických, nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

Odpovědnost správce vzdělávacího zařízení – vzdělávací zařízení zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením EU.

Dle výše uvedeného dává účastník kurzu, workshopu, semináře souhlasí se zpracováním údajů uvedených v objednávce za účelem zařazení do databáze zákazníků a zasílání informací o obchodních nabídkách provozovatele po dobu trvání podnikání provozovatele. Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnuté údaje nebudou zpracovány prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen na dobu do jeho písemného odvolání.

Souhlas lze také kdykoli odvolat e-mailem na adresu objednavka@ncm.cz. pokud to není

v rozporu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

2. Pokud zákazník či příjemce služby provozovateli na e-mail lindao.gloves@gmail.com .  nesdělí jinak, platí, že souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů v průběhu konání workshopu či kurzu. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách, facebooku, instagramu, youtube či v jiných obchodních materiálech. Zákazníkovi v souvislosti s tím nevzniká žádný nárok na odměnu.

3. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.

4. Zákazník či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.

5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6. Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat tyto Smluvní podmínky pro pořádání workshopů a kurzů. O takovéto změně provozovatel informuje druhou smluvní stranu nejpozději 10 dnů před účinností změn. Druhá smluvní strana může do 10 dnů ode dne oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v opačném se doplněné či aktualizované Smluvní podmínky pro pořádání workshopů a kurzů.

Veškerá Vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít Vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu. Pro získání informací využívejte internetové stránky provozovatele , neboť zde najdete jak informace dlouhodobého charakteru, tak i aktuální oznámení týkající se právě probíhajících vzdělávacích akcí. Jsme Vám rovněž k dispozici pro přímé ústní podání informací telefonem a e-mailem.

Vítáme všechny Vaše návrhy a podněty vedoucí ke zkvalitnění naší práce. Děkujeme Vám za důvěru a věříme, že s našimi službami budete plně spokojeni.

Dobříš Duben 2019